ภูเก็ต | ฟังเสียงนักเรียนนานาชาติมั่นใจแค่ไหน ทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ม.อ.ภูเก็ต

“ภูเก็ต” เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีชุมชนที่มีจิตบริการ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอย่างไรก็ตาม การสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองท่องเที่ยวจะต้องสร้างความรับรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับชุมชน โดยปัจจุบันจะเน้นการให้ความรู้ด้านการบริการท่องเที่ยว ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ที่มี “วิทยาเขตภูเก็ต” ที่มีการเรียนการสอนที่เน้นสนองการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน

ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ และวางยุทธศาสตร์การมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อใช้จริงในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่การมีหลักสูตรที่สนองต่อการพัฒนาชุมชนและธุรกิจหลักของพื้นที่ ทำให้ “วิทยาเขตภูเก็ต” เป็นที่สนใจและต้องการเข้ามาศึกษาจากเยาวชนทั่วโลก จนในปัจจุบันมีนักศึกษาจาก 26 ประเทศ เข้าเรียนในหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ ซึ่งแต่ละคนแม้จะมาจากที่ต่างกันแต่ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ ต้องการนำวิชาความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพในอนาคต

“Sandy” หนุ่มออสเตรเลีย เข้ามาเรียนวิชาธุรกิจสายการบิน เพราะมาเที่ยววันหยุดที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อผ่านวิทยาเขตภูเก็ต ในระหว่างทางไปสนามบิน จึงเกิดความสนใจอยากมาศึกษาที่นี่ และพบว่า “ม.อ.ภูเก็ต”เป็นวิทยาเขตนานาชาติ มีสาขาที่น่าสนใจ และมีนักศึกษาต่างชาติเรียนจำนวนมาก

 “Jaqueline” นักศึกษาจากเมืองซูริคสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่กลับหลงรักภูเก็ต โดยก่อนหน้านี้ครอบครัวมาพักผ่อนที่ภูเก็ตทุกปี กระทั่งย้ายมาอยู่และเขาได้เรียนมัธยมปลายที่นี่ ได้ยินรุ่นพี่พูดถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทั้งเรื่องความมีมาตรฐานของหลักสูตรการเรียนการสอนและความเป็นนานาชาติ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าบัณฑิตของเรานอกจากจะทำงานได้จริง มีความรู้เชิงปฎิบัติสูง มีความสามารถในการสื่อสารแล้ว จะต้องมีจิตใจที่พร้อมจะดูแลสังคม มีจิตอาสา มุ่งมั่นที่จะทำให้สังคมดีขึ้น ซึ่งเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลาน