วิทยาลัยชุมชนสงขลา จับมือโรงพยาบาลเทพา เตรียมรับมือภาวะผู้สูงอายุ ระดมภูมิรู้พัฒนาหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง

 

14 พฤศจิกายน 2561 ที่ สำนักวิชาการ นำโดย นายพิพัฒน์พงษ์ หงส์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวศจีมาศ พูลทรัพย์ ครูชำนาญการ นางสาวสุภณิดา ยาวะโนภาส ครูชำนาญการ นางรำภู คงเพ็ชร หัวหน้าสำนักวิชาการ นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร นักวิชาการศึกษา นางสาวสุภาพิชญ์   แก้วหนู เจ้าหน้าที่งานฝึกอบรม และนางสาวจิราพร จันทภาโส ประธานสาขาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการจากโรงพยาบาลเทพา จำนวน 4 คน ได้แก่ นางอรอนงค์ แซ่กี่ นางสุวรรณี คานยู นางรัชนี แก้มาก และนางสาวปรีดา คงยัง

ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้เกี่ยวโยงมาจากความคิดเห็นของอนุกรรมการสภาวิชาการ ที่มีความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับภาวการณ์เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ โดยเริ่มมองจากบริบทชุมชนอำเภอเทพา จึงได้มีแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงขึ้น นำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนสงขลาและโรงพยาบาลบาลเทพาในวันนี้

ด้วยบุคลากรที่มีภูมิในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ และบุคลากรที่มีภูมิรู้เรื่องการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งจากกการระดมความคิดเห็นของภูมิรู้ทั้งหมด ได้ปรับการเรียนการสอนของหลักสูตร แบ่งเป็น 6 รายวิชา ที่ผู้เรียนต้องเรียนครบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ต้องดูแลระยะยาวเบื้องต้น การเจ็บป่วยและการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ และการฝึกประสบการณ์ เรียนทั้งสิ้น 18 หน่วยกิต

โดยการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ได้ร่วมจัดทำหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละวิชา ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงให้มีศักยภาพควบคู่คุณธรรม ทั้งนี้ ในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ จะมีการประชุมวิพากษ์การจัดหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิงเพื่อความสมบูรณ์พร้อมเปิดสอน