“วชช.สงขลา”นำชาวบ้านนาเกาะเติมไอเดียทำวัสดุเหลือสร้างรายได้แก่ชุมชน

วันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รองผู้อำนวยการฯ และคณะทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตวิถีบนฐานทรัพยากรในชุมชน (การผลิตและแปรรูปกระดาษจากทางจาก) พร้อมด้วยตัวแทนสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมสานก้านจากบ้านนาเกาะ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จำนวน 18 คน เดินทางไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง หมู่ที่ 5 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการแปรรูปกระดาษจากทางจาก ที่แปรรูปเป็นกระดาษสาสีต่างๆอย่างหลากหลาย แล้วนำไปสร้างสรรค์เป็นดอกไม้นานาชนิด กล่องบรรจุภัณฑ์ ตกแต่งโคมไฟหลากสี ซึ่งเป็นอีกเศษสิ่งเหลือใช้ที่สามารถสร้างรายได้เข้าชุมชน เป็นหมู่บ้านที่นำทุกส่วนของต้นจากมาแปรรูป อย่างก้านจากนำมาจักสาน ใบลอกทำมวนใบจากเพื่อสูบ ทางทำกระดาษ ยอดอ่อนทำตีหมาจาก (ถังตักน้ำใบจิ๋ว) และเปลือกทำกระถางต้นไม้ เพื่อต้องการให้ขยะจากเศษวัสดุธรรมชาติเป็นศูนย์ 

กว่า 15 ปีที่ทางกลุ่มได้ลองผิดลองถูกจนประสบความสำเร็จ นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริบทที่ไม่ต่างทำให้กลุ่มหัตถกรรมสานก้านจากบ้านนาเกาะ ได้มีโอกาสมาเติมไอเดียในการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่จากกัลยาณมิตรอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จักสานก้านจาก บ้านนายอดทอง ถึงแม้จะเป็นปีที่ 4 ที่พัฒนา แต่เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากที่สมาชิกบ้านนาเกาะไม่มีพื้นฐานการสาน จนสามารถสานก้านจากเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ รายได้ในระยะเวลา 4 ปีก็ขยับเข้าสู่หลักแสน แต่การเติมเต็มความรู้ก็ไม่เคยหยุดนิ่ง

เสร็จสิ้นจากการศึกษาดูงาน ทางสมาชิกกลุ่มหัตถกรรมสานก้านจากบ้านนาเกาะ และวิทยาลัยชุมชนสงขลาได้วางแผนในการปรับพื้นที่ เพื่อจัดวางอุปกรณ์ในการทำกระดาษ ที่สำคัญคือการกำจัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการทำกระดาษ ซึ่งขั้นตอนในการทำกระดาษมีการย่อย ฟอก ด้วยเคมีสังเคราะห์ ฉะนั้น การวางแผนตั้งแต่เริ่มก่อร้างสร้างรูปจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ปัญหาเกิดน้อยที่สุด และมีแผนในการรับมือของปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงที เป็นอีกหนึ่งก้าวของการเติมเต็มความคิดต่อยอดที่จะพัฒนาหมู่บ้านนาเกาะให้รู้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่สูญเปล่าและสร้างทดแทนให้กับลูกหลานอย่างไม่จบสิ้น