นราธิวาส – สมาคมสื่อฯ จชต.จัดเสวนา บทบาทสื่อ กับการขับเคลื่อนสันติสุขสู่ชายแดนภาคใต้ และร่วมละศิลอดรอมฎอน นักเขียนชื่อดัง คอลัมนิสต์ ร่วมสะท้อนมุมมอง

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (STMA) ได้จัดเสวนา “บทบาทสื่อกับการขับเคลื่อนสันติสุขสู่ชายแดนภาคใต้” และร่วมละศิลอด เดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1440 โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน พร้อมด้วย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นายภูวสิษฏ์ สุขใส นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (STMA), นายรพี มามะ อุปนายกบริหาร สมาคมสื่อมวลชน จชต., นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ นักเขียนชื่อดัง, นายอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ) คอลัมนิสต์ มติชนรายสัปดาห์ ผู้สื่อข่าว SPM news,  น.อ.หญิง ศรินทร สุวรรณพงศ์ ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นางบุษยมาส อิศดุลย์ ประธานกลุ่มบ้านบุญเต็ม (คุณแอน) ร่วมด้วยกรรมสมาคมสื่อ จชต. และสื่อมวลชนในพื้นที่ ข้าราชการ ตำรวจ หัวหน้าส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมแสดงมุมมอง ทัศนะ และวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ เพื่อสะท้อนสู่การแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในบทบาทของสื่อฯ ณ โรงแรมอิมพิเรียล อ.เมือง จ.นราธิวาส
ทั้งนี้หลายฝ่ายต่างได้สะท้อนบทบาทกับทำงานของสื่อในยุคดิจิทัลที่ต้องปรับตัว ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อทางเลือก สื่อเวปไซด์ สื่อโซเชียล ต่าง ๆ ซึ่งสังคมในยุคนี้เป็นสังคมยุคดิจิทัลที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิต โลกถูกย่อให้เล็กลงด้วยเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เป็นได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั้น ส่งผลต่อวิธีคิดสมัยในยุคดิจิทัลต้องมีการปรับตัวอย่างไร เพื่อให้มี ประสิทธิภาพและเท่าทันเทคโนโลยีและสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้นั้น ต้องพัฒนาความรู้และมี การคิดวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ เพื่อนำมาสู่การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเท่าทัน
สถานการณ์ต่อการเติบโตของสังคมโลกธุรกิจและบริการออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นสื่อภาคเอกชนและภาครัฐ จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อเป็นในยุคดิจิทัล รวมถึงการปรับเปลี่ยนความคิดให้เท่าทันอย่างสร้างสรรค์ ผสมผสานการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลและความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายภายใต้แนวคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ ในฐานะคนไทยควรรักษาความเป็นตัวตนด้วยสติปัญญา ไม่เชื่อหรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร้เหตุผล การแสดงเอกลักษณ์ของตนเองในเชิงเพื่อพัฒนาต่อยอด  และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในสังคม
ภายใต้ความแตกต่างทางความคิดจากคนอื่น ๆ แต่ยังคงเหลือพื้นที่ของตนเองเพื่อใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์อย่าง ซึ่งสื่อหลักหรือสื่อสำนักข่าว ต้องสะท้อนมุมมอง และชี้น ในทางสร้างสรรค์คำนึงถึงจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ เพื่อนำสู่การแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม และเปิดพื้นที่ในการสร้างสันติภาพหรือสันติสุข
สำหรับ สโลแกนของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้  นายภูวสิษฏ์ สุขใส นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ (STMA) กล่าวว่า  การสรรค์สร้างสังคม ส่งเสริมวิชาชีพสื่อที่เรากำหนดบทบาทการทำงาน และมีเป้าหมายหลัก 2 ด้านคือ สังคมส่วนรวม ด้วยแนวคิดการขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ สื่อต้องเป็นผู้นำในการสร้างวาระทางสังคม เพื่อให้เกิดสังคมที่ดี น่าอยู่ และอีกด้านหนึ่ง คือ ต่อสมาชิกสื่อโดยการส่งเสริมบทบาทด้านวิชาชีพ ทรงไว้ซึ่งอุดมการณ์ การคุ้มครองผู้ทำหน้าที่โดยสุจริต
ภายหลังเสร็จสิ้นการเสวนา ทางคณะผู้นำเสวนาและผู้ร่วมเสวนา ได้ร่วมกันละศีลอด ฮ.ศ. 1440  ณ.ห้องอาหารโรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส โดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเจ้าภาพ เดือนอันประเสริฐในครั้งนี้ (1 มิ.ย.62)